• c.jpg
  • d.png
  • e.jpg
  • f.jpg
  • g.jpeg

Warning: DOMDocument::load(https://bendahari.utem.edu.my/ms/?index.php?option=com_content&view=category&id=13&format=feed&type=rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www01/htdocs/bendahari/modules/mod_marqueeaholic/tmpl/default.php on line 58

Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://bendahari.utem.edu.my/ms/?index.php?option=com_content&view=category&id=13&format=feed&type=rss" in /www01/htdocs/bendahari/modules/mod_marqueeaholic/tmpl/default.php on line 58

UB

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT BAJET

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Menyelaras penyediaan anggaran bajet UTeM mengikut batas agihan yang diluluskan oleh Kementerian.
 2. Menyediakan cadangan agihan belanja mengurus tahunan PTj.
 3. Mengawal perbelanjaan PTj mengikut batas agihan.
 4. Menyediakan pelaporan kepada Kementerian dan Universiti.
  

 

UPe

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT PEROLEHAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Mengurus perolehan Universiti secara Sebut Harga.
 2. Menyelia perolehan Universiti secara Tender.
 3. Menyemak dan meluluskan pesanan tempatan.
 4. Menyelia perlantikan Multi Modal Transport Operator (MTO).
 5. Menyelia dan menyemak tuntutan insurans KWIBK.
 6. Mengurus dan menyelia pemeriksaan duti kastam dan cukai jualan.
 7. Menyemak permohonan pemfaktoran pesanan tempatan dan kemudahan lain.
 8. Menyelia urusan pemulangan jaminan bank.
 9. Menyelia perolehan secara rundingan terus.
10. Menguruskan pendaftaran pembekal pada sistem E-Vendor UTeM.
 

 

URAS

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT REKOD ASET & STOR

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Bertanggungjawab menguruskan rekod-rekod harta Universiti secara kesuluruhan dan mematuhi prosedur-prosedur yang berkaitan.
 2. Bertanggungjawab menguruskan pelupusan harta Universiti.
 3. Bertanggungjawab menjaga keselamatan harta Universiti dengan mengambil insuran harta.
 4. Memastikan bahawa harta-harta di Universiti didaftarkan.
 5. Bertanggungjawab menguruskan pembelian dan pengeluaran alatulis dan barangan am untuk Universiti.
 

 

UP

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT PEMBAYARAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Menguruskan semua jenis pembayaran bil/invois kepada pelanggan dalam dan luar negara di bawah peruntukan Belanja Mengurus/ Pembangunan/ Khas/ Penyelidikan Universiti dengan mengikut pada Tatacara Kewangan Universiti.
 2. Menyedia dan menguruskan baucar bayaran.
 3. Memproses bayaran Universiti secara EFT/ Bank Deraf/ Telegrafik Transfer.
 4. Menyedia dan mengemukakan Laporan mingguan, bulanan, sukuan dan tahunan untuk Kementerian dan Universiti.
 

 

UPSPPR

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT PERANCANGAN STRATEGIK, PEMATUHAN & PENGURUSAN RISIKO

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Memastikan semakan dilaksanakan terhadap polisi, dasar dan peraturan bagi mengemaskinikan prosedur dan tatacara pengurusan kewangan Universiti.
 2. Melaksanakan penguatkuasaan terhadap peraturan-peraturan dan pematuhan dilakukan pada setiap masa.
 3. Mengambil tindakan terhadap Laporan Teguran Audit Dalam dan Luar.
 4. Menjadi sekretariat Pejabat Bendahari dalam Risk Management.
 5. Menjadi sekretariat Pejabat Bendahari kepada program-program kualiti yang telah dirancangkan sepanjang tahun.
 6. Pematuhan SAGA.
 7. Laporan dan memantau pencapaian tahunan KPI Pejabat Bendahari.
 

 

UPK

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT PENTADBIRAN & KUALITI

Unit ini bertanggungjawab : -
1. Menguruskan Pentadbiran
     a. Surat, rekod dan fail
     b. Cuti, perakam waktu (SPWB), pergerakan staf
     c. kursus/latihan & CPD
     d. Penilaian prestasi
     e. Pengesahan staf
     f. Penyambungan perkhidmatan kontrak
     g. Penyambungan pemangkuan/ kenaikan pangkat
     h. Penempatan staf
      i. Disiplin dan tatatertib
      j. Bajet perjawatan staf
      k. Pelupusan rekod arkib
      l. SKT dan Perancangan tahunan
     m. Keceriaan dan keselamatan pejabat
     n. Penyelenggaraan kerosakan pejabat, permohonan perabot / kemudahan pejabat, alatan gunasama
2. Menguruskan Kewangan
     a. Penyediaan bajet tahunan, pindah peruntukan
     b. Urusan perolehan
     c. Urusan pembayaran (LO, bil/invois, lain-lain pembayaran, Elaun Lebih Masa, tuntutan perjalanan, pendahuluan diri & pelbagai
     d. Panjar Wang Runcit (PWR)-permohonan, rekupmen   
     e. Laporan perbelanjaan (buku vot)
     f. Audit Mengejut petty cash/ peti besi
3. Menguruskan Aset dan Inventori 
     a. Pembelian aset dan inventori, Pendaftaran, rekod pergerakan Pemeriksaan berkala, Penyelenggaraan dan pelupusan
4. Menguruskan stor (alat tulis)
5. Urusetia mesyuarat
    a. Mesyuarat Pengurusan
    b. Mesyuarat Pengurusan Kanan
    c. Mesyuarat Pengurusan Kualiti
    d. Mesyuarat JK Sebut harga bekalan & Perkhidmatan
    e. Mesyuarat JK  Penilaian Teknikal Sebut harga & Tender 
6. Menguruskan urusan pentadbiran pengambilan pelajar praktikal/Skim Khidmat Pelajar
7. Merancang aktiviti, penjadualan, rekod
8. Penyediaan kertas kerja, laporan aktiviti, penyediaan takwim
9. Aktiviti Pentadbiran lain yang berkaitan

 

UBAP

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT BIASISWA & AKAUN PELAJAR

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Menguruskan keperluan kewangan pelajar melalui biasiswa/ pinjaman
 2. Menguruskan proses penyediaan debit charge pelajar.
 3. Menguruskan kutipan yuran pengajian dan hasil pelajar mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
 4. Menguruskan keperluan pinjaman jangka pendek pelajar.
 5. Menguruskan proses tuntutan hutang pelajar.
 6. Menguruskan rekod dan perakaunan kewangan pelajar.
 

 

UTP

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT TERIMAAN & PERAKAUNAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Menguruskan Penerimaan Wang Universiti.
 2. Menguruskan Akaun, Jurnal & Lejar Kewangan Universiti.
 3. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
 4. Menguruskan Aliran Tunai & Akaun Bank Universiti.
 5. Menguruskan Deposit Tetap.
 6. Menguruskan Pembukaan, Penangguhan & Penutupan Akaun Amanah (Tabung Amanah).
 7. Membantu Menyediakan Penyata Kewangan Universiti.
 8. Menyediakan Laporan & Statistik yang dapat membantu Pihak Pengurusan membuat perancangan dan keputusan
 9. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pelaburan Universiti.
 

 

UGP

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT GOVERNAN & PELAPORAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Menyediakan laporan kewangan dan analisa yang berkaitan secara berkala atau ad-hoc.
 2. Memperkemas sistem kawalan dalaman dalam pengurusan kewangan.
 3. Membantu merangka dasar dan polisi dalam hal berkaitan dengan pengurusan kewangan dan pentadbiran Universiti.
 4. Membantu penyediaan laporan dan penyata kewangan Universiti
 5. Menyediakan laporan & statistik yang membantu pihak pengurusan membuat keputusan. 
 6. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Universiti.
 7. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti.
 8. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana SAGA Universiti.

 

UKK

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT KAWALAN KREDIT

Unit ini bertanggungjawab : -
 
Pengurusan Tuntutan Hutang:
1. Pengurusan proses perkhidmatan Agensi Kutipan Hutang.
2. Pengurusan proses pengeluaran surat tuntutan bagi penghutang yang tidak aktif.
3. Penyediaan data penghutang yang tidak aktif untuk tindakan undang-undang setelah tiada maklumbalas setelah pengeluaran surat tuntutan.
4. Pengurusan perjanjian bayaran ansuran bagi penghutang yang ingin membuat bayaran ansuran bagi hutang tertunggak.
5.  Mengeluarkan invois, memantau dan memastikan invois yang telah dikeluarkan dapat dikutip.
6. Mengemaskini penyata setelah bayaran dilakukan.
   
Pengurusan Kehilangan Wang Awam Dan Hapus Kira:
1. Pengurusan proses hapus kira bagi kehilangan Wang Awam disebabkan oleh kecurian atau penipuan atau penyelewengan dan kecuaian pengawai.
2.  Pengurusan proses hapus kira kehilangan disebabkan oleh pembayaran lebih (tuntutan lebihan pendahuluan).
3. Pengurusan proses hapus kira kehilangan disebabkan oleh hutang dan tunggakan hasil yang mana tidak boleh didapatkan.
   

UDI

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT PEMBANGUNAN PENJANAAN PENDAPATAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Menjalankan promosi dan pemasaran kemudahan dan perkhidmatan yang boleh ditawarkan kepada pihak luar.
 2. Mengenalpasti inisiatif strategik penjanaan pendapatan Universiti yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan.
 3. Menyediakan cadangan business plan untuk kelulusan pihak berkuasa.
 4. Merangka pakej penyewaan/program yang sesuai untuk ditawarkan kepada pihak luar.
 5. Menguruskan penyewaan berpusat.
 6. Membuat penilaian business proposal/kertas cadangan penjanaan daripada pihak luar/PTj.
 7. Menjalinkan kerjasama inisiatif penjanaan pendapatan bersama PTj dengan;
     7.1.1 Pihak luar yang berpotensi membantu meningkatkan hasil;
     7.1.2 Syarikat Induk dan kumpulan dalam mengembangkan aktiviti penjanaan pendapatan;
     7.1.3 PJIM bagi aktiviti perundingan; dan
     7.1.4 UCC bagi aktiviti pengkomersilan produk.
 8. Mengadakan taklimat dan road show bagi menerangkan kepada PTj tentang inisiatif penjanaan pendapatan dan garis panduan berkaitan.
 9. Menguruskan pelantikan syarikat yang terpilih untuk menguruskan aktiviti penjanaan pendapatan.
10. Mengadakan promosi untuk Tabung Endowmen, Wakaf dan Sumbangan UTeM.
11. Mendapatkan syarikat yang berpotensi untuk mengagihkan zakat korporat kepada UTeM.
12. Mendapatkan pihak luar yang berpotensi untuk menyumbang wakaf dan endowmen kepada UTeM.
13. Menjalin kerjasama dengan Pusat Islam untuk mempromosi zakat.
14. Menjadi urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Strategik Kewangan Universiti (JSKU).
15. Menguruskan portal penjanaan pendapatan.
 
 

 

UMI

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN PENJANAAN PENDAPATAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Menyediakan pelaporan penjanaan.
 2. Menyediakan garis panduan penjanaan pendapatan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa.
 3. Menyediakan kertas cadangan penetapan kadar dan membantu PTj dalam menyemak kertas cadangan penetapan kadar.
 4. Membantu pengurusan sebut harga dan bil tuntutan yang melibatkan pelbagai PTj.
 5. Menguruskan kontrak, MOU dan MOA berkaitan penjanaan pendapatan.
 6. Merekod daftar perundingan dan agihan bayaran pengurusan.
 7. Membantu PTj dalam penyediaan sasaran penjanaan pendapatan dan laporan pemantauan.
 8. Memudahcara PTj dalam urusan pembukaan tabung amanah, penyelarasan hasil dan lain-lain proses yang berkaitan penjanaan pendapatan.
 9. Menguruskan dana endowmen, wakaf dan sumbangan serta zakat:
     9.1.1 Menguruskan deposit tetap endowmen dan wakaf;
     9.1.2 Menguruskan agihan bayaran endowmen dan wakaf;
     9.1.3 Menguruskan wakalah dengan PPZ;
     9.1.4 Menjalinkan kerjasama dengan MAIM bagi pelantikan UTeM sebagai Nazir Khas MAIM;
     9.1.5 Melapor tabung wakaf, endowmen dan sumbangan di bawah PTj.
10. Menguruskan pelaporan penjimatan Universiti.
11. Menguruskan Yayasan UTeM (dalam jangka masa tertentu).
12. Menjadi urus setia mesyuarat berikut:
     12.1.1 Jawatankuasa Pemegang Amanah Tabung Endowmen Dan Sumbangan Universiti;
     12.1.2 Mesyuarat Penjimatan Universiti;
     12.1.3 Lembaga Wakaf Universiti (LWU); dan
     12.1.4 Yayasan UTeM.
 
 

 

ZKP

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB ZON KEWANGAN PENYELIDIKAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 
 
 
 
 
 
 

 

ZKT

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB ZON KEWANGAN TEKNOLOGI

Unit ini bertanggungjawab : -
1. PEMBAYARAN
  i. Menguruskan semua jenis pembayaran bil/invois kepada syarikat, staf dan pelajar sehingga penyediaan dan kelulusan baucar pembayaran bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
  ii. Menguruskan permohonan rekupmen panjar wang runcit bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
     
2. PEROLEHAN
  i. Menguruskan permohonan pembelian bagi nilai perolehan di bawah RM20,000 bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
  ii. Menguruskan permohonan pembelian bagi nilai perolehan daripada RM20,000 sehingga RM50,000 (Sebutharga peringkat PTj) bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
  iii. Memastikan semua permohonan pembelian adalah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa dan proses perolehan adalah betul
  iv. Memberi khidmat nasihat berkaitan proses perolehan bagi PTj di bawah Zon Kengan Kampus Teknologi
     
3. TERIMAAN
  i. Menguruskan terimaan pembayaran daripada staf atau pihak luar dan mengeluarkan resit terimaan
  ii. Menyediakan bil tuntutan kepada pihak luar bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
  iii. Menguruskan terimaan yuran pengajian dan lain-lain terimaan daripada pelajar dan mengeluarkan resit terimaan pelajar
  iv. Mengesahkan surat pengesahan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bagi pelajar yang ingin membuat pembayaran yuran melalui pengeluaran KWSP
     
4. ASET
  i. Mengesahkan dan meluluskan pendaftaran aset dan inventori bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
  ii. Menyemak dan mengesahkan penyelenggaraan aset dan inventori bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
     
5. PENJANAAN PENDAPATAN
  i. Menyediakan bil tuntutan bagi aktiviti perundingan dan penyewaan bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi
  ii. Menguruskan tuntutan elaun kepada staf yang terlibat dengan aktiviti penyewaan dan perundingan bagi PTj di bawah Zon Kewangan Kampus Teknologi

 ZKPF

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB ZON KEWANGAN PEMBANGUNAN

Unit ini bertanggungjawab : -
 1. Memastikan penyediaan emolumen staf dibuat pada setiap bulan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan.
 2. Menyediakan kemudahan pembiayaan kenderaan dan komputer untuk staf.
 3. Memastikan tuntutan elaun lebih masa dibayar pada tarikh yang telah ditetapkan.
 
 
  
 

 

UGPS

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT GOVERNAN & PENGURUSAN STRATEGIK

Unit ini bertanggungjawab : -
 
 
 
 
 
  
 

 

UPPR

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT PEMATUHAN & PENGURUSAN RISIKO

Unit ini bertanggungjawab : -
 
 
 
 
 
  
 

 

WAKTU OPERASI KAUNTER

  

KAUNTER PELAJAR, PEROLEHAN & TERIMAAN

ISNIN - KHAMIS :

8.15AM - 12.45PM

2.15PM -   4.30PM

JUMAAT : 

8.15AM - 12.00PM

2.45PM -   4.30PM

SABTU - AHAD & CUTI UMUM : 

TUTUP

 

SILA HUBUNGI PEGAWAI YANG BERKAITAN;

UNIT PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR

06-270 2027/1196/2025

UNIT PEROLEHAN

06-270 2001/2029/2063

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

012-349 2005/06-270 8009/8008

MEDIA SOSIAL

 fbinstatwitteryoutube